TALOANALYYSI OY

Kiinteistö ja asuntokaupassa tarvitaan ammattilaista

Muistilista kaupanvahvistuksen tilaajalle

bullet

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistö luovutuksessa
luovutuskirjaa allekirjoitettaessa.

bullet

Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja. Myös
kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii  kaupanvahvistajan
todistuksen.

bullet

Kaupanvahvistajan tehtävänä on vahvistaa kiinteistön kauppakirjat ja
muut luovutuskirjat.

bullet

Ennen kuin kaupanvahvistaja todistaa luovutuksen, hänen on
tarkastettava osapuolten henkilöllisyys ja se, että luovutuskirja täyttävät
lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoitushetkellä osapuolten on
voitava todistaa henkilöllisyytensä

bullet

Luovutuskirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, josta ilmenee omaisuuden
luovutus. Asiakirja voi olla esim. kauppasopimus tai lahjakirja.

bullet

Luovutuskirjassa on oltava ainakin seuraavat tiedot: luovutustarkoitus,
luovutettava kiinteistö, luovuttaja(t) ja luovutuksensaaja(t) sekä tiedot
kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, ellei kyseessä ole lahja.

bullet

Mikäli kyseessä on määräalan luovutus, luovutettava alue on merkittävä
selkeästi kartoille, joista liitetään yksi kappale jokaiseen laadittavaan
luovutuskirjaan.

bullet

Kun luovutuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan,
kaupanvahvistaja merkitsee todistuslausumansa jokaiseen
luovutuskirjaan.

bullet

Kaupanvahvistaja neuvoo, kuinka lainhuutoa haetaan sekä antaa tietoja
siitä kuinka osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten
rekistereissä

bullet

Kiinteistökauppojen yhteydessä kaupanvahvistaja kertoo myös
tarvittavista kiinteistön muodostustoimenpiteistä ja mahdollisista
rakennuslupaprosessin käynnistämisen liittyvissä asioissa.

bullet

Kaupanvahvistaja ilmoittaa luovutuksen tiedot maanmittauslaitokselle.

bullet

Kaupanvahvistaja perii kaupanvahvistuksesta
kaupanvahvistaja-asetuksessa säädetyn 120 euroa.
Jos luovutus osapuolten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin Oulun
kaupungin alueella, kaupanvahvistaja perii korvausta
matkakustannuksistaan.

Kaupanvahvistajan todistus:

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjä nimi) luovuttajana ja (ostajan
nimi) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että
he ovat olleet yhtä aikaa tätä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut
allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty
maakaaren 2 luvun 1 pykälässä säädetyllä tavalla.

Paikka ja aika (samat kuin kauppasopimuksessa)
Kaupanvahvistajan allekirjoitus
Nimenselvennys
Virka-asema
Kaupanvahvistajan tunnus

 

 

Pekka Jäntti
Taloanalyysi Oy

Majakkatie 6
90520 Oulu
pekka.jantti@pekkajantti.fi
Puhelin 040-554 9123

 

Ojennan käteni ja pyrin auttamaan Sinua parhaan kykyni mukaan.
Tutustu sivuilleni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloanalyysi Oy

Majakkatie 6
90520 Oulu
pekka.jantti@pekkajantti.fi
Puhelin 040-554 9123